fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Informacja o realizowanej strategii podatkowej

Strategia podatkowa

Nadchodzi termin wywiązania się z obowiązku opublikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej. Jak się z niego wywiązać?

Mamy świadomość, że 2021 r. wiąże się z nałożeniem na podatników wielu dodatkowych obowiązków sprawozdawczych. W konsekwencji zwiększeniu uległo ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz zakres zaangażowania przedsiębiorców w wywiązywanie się z przedmiotowych obowiązków. Jednym z tych obowiązków nałożonych przez ustawodawcę na podatników jest obowiązek publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej.

Obowiązek dla części podatników

Obowiązkowi publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej podlegają:

  • podatkowe grupy kapitałowe (bez względu na wysokość osiągniętych przychodów),
  • pozostali podatnicy (jeśli wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym za który informacja jest publikowana przekroczyła równowartość 50 mln euro w przeliczeniu na złote wg średniego kursu EUR ogłoszonego przez NBP w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości).

Jak wywiązać się z nowego obowiązku?

Znowelizowana na początku 2021 r. ustawa o CIT zobowiązuje podatników do opublikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej już za 2020 r. Aby wywiązać się z nałożonego obowiązku podatnicy powinny rozważyć w szczególności dokonanie przeglądu obowiązujących wewnętrznie procedur podatkowych oraz ich ewentualnego ustrukturyzowania. Niezbędne jest również ustalenie obszarów, które z uwagi na charakter prowadzonej działalności i przyjętą strategię biznesową, stanowią tajemnicę handlową. Trzeba bowiem pamiętać, że informacja o realizowanej strategii podatkowej będzie podlegała opublikowaniu na stronie internetowej podatnika, a zatem – informacje tam zawarte będą dostępne publicznie, także dla podmiotów konkurencyjnych względem danego przedsiębiorcy.

Potrzeba podjęcia pilnych działań

Zakres informacji, do których zobowiązani są przedsiębiorcy, jak również konieczność wypracowania podejścia do realizacji przedmiotowego obowiązku indywidualnie przez każdą spółkę, w oparciu o przyjętą strategię biznesową, wymusza na podatnikach podejmowanie pilnych działań w tym zakresie.

Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami pierwsza informacja o realizowanej strategii podatkowej ma zostać upubliczniona do końca bieżącego roku. W tym samym terminie przedsiębiorca ma obowiązek poinformować naczelnika właściwego urzędu skarbowego o adresie strony internetowej, na której opublikowana jest niniejsza informacja.

Dotkliwe sankcje

Należy pamiętać, że brak wywiązania się z obowiązku przekazania naczelnikowi urzędu skarbowego, informacji o adresie strony internetowej, na której udostępniona została informacja o realizowanej strategii podatkowej, skutkować będzie nałożeniem na podatnika kary w wysokości do 250 000,00 zł.

Nasza pomoc

MOORE Rewit wspomaga obecnie swoich klientów w wypracowaniu podejścia oraz realizacji obowiązku dotyczącego sporządzenia informacji o realizowanej strategii podatkowej.

W przypadku chęci otrzymaniem wsparcia od naszego Działu Podatkowego w zakresie strategii podatkowej, zapraszamy do kontaktu.

Autor

Seweryn Tomaszewski

Specjalista w Dziale Podatkowym

Zapraszamy do kontaktu

Piotr Witek
Prezes Zarządu, Moore Rewit Sp. z o.o.
+48 585 584 720

Ostatnie artykuły z bloga

Łączenie się spółek – metoda łączenia udziałów [cz.1]

Coraz częściej jako sposób rozwoju i wzrostu dotychczasowej działalności stosuje się łączenie spółek. Jak wybrać odpowiednią metodę połączenia?

Czy jest możliwy zwrot kosztów za pracę zdalną?

Rewolucja, którą wprowadził wirus SARS-CoV-2 trwa nadal. Wiele firm zdecydowało się wdrożyć pracę zdalną na stałe. Co jednak z kosztami, jakie w związku z tym ponosi pracownik?

Program „Podatnik Bezgotówkowy”

Już na początku 2022 roku przedsiębiorcy przeprowadzający transakcje płatnicze w systemie cashless będą mogli skorzystać z programu „Podatnik Bezgotówkowy”.