fbpx

Jeden termin podatkowy

Wprowadzenie jednolitego terminu składania dekleracji i rozliczania podatków proponuje poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

W swoim uzasadnieniu do projektu, którego pierwsze czytanie odbędzie się w Sejmie w dniu 8 marca, posłowie wskazują, że obecnie firmy opłacające podatki w Polsce, aby dokonać zapłaty swojego zobowiązania podatkowego w ustawowym terminie, mają obowiązek śledzić nawet do 9 różnych terminów podatkowych dla rozliczenia nawet do 14 różnych podatków.

Przeciętny mały przedsiębiorca musi opłacić:

 • podatek od czynności cywilnoprawnych do 7. dnia miesiąca,
 • ZUS w terminie do 10. dnia,
 • podatek od nieruchomości do 15. dnia miesiąca,
 • zaliczkę na podatek dochodowy do 20. dnia miesiąca,
 • VAT do 25. dnia miesiąca.

Jednocześnie taki przedsiębiorca powinien złożyć:

 • deklarację PCC do 7. dnia miesiąca,
 • deklarację VAT do 25. dnia miesiąca i
 • deklarację na podatek od nieruchomości do ostatniego dnia miesiąca.

Im bardziej różnorodna działalność gospodarcza prowadzona przez podatnika, tym większą liczbę różnych terminów podatkowych jest on zobowiązany śledzić.

Projekt ustawy proponuje ujednolicić wszystkie obowiązujące w Polsce terminy dla zapłaty podatków i składania deklaracji podatkowych. Obecne obowiązywanie 9 różnych terminów dla obowiązków sprawozdawczych w zakresie podatków nie znajduje żadnego realnego uzasadnienia. Sytuacja ta jest natomiast szkodliwa dla przedsiębiorców oraz urzędów, ponieważ wprowadza niepotrzebną komplikację systemu, generującą dodatkowe koszty. Uproszczenie przepisów we wskazanym zakresie doprowadzi do oszczędności zarówno po stronie firm, jak i urzędów skarbowych.

Projekt ustawy proponuje wprowadzenie jednego uniwersalnego terminu na rozliczenie wszystkich podatków, a więc ustanowienie tzw. „dnia podatkowego” w ostatnim dniu następnego miesiąca. Wzorem dla projektodawcy jest Irlandia, gdzie firmy rozliczające podatki i składki online, są związane tylko jedną datą, tj. 23. dniem następnego miesiąca. W Niemczech firmy rozliczają zarówno CIT jak i VAT w jednym dniu, tj. do 10. dnia po okresie sprawozdawczym.

Według projektu ustawy, jeden termin obowiązywałby dla rozliczenia następujących 14 różnych podatków i danin:

 • PIT,
 • CIT,
 • VAT,
 • PCC,
 • ZUS,
 • KRUS,
 • podatek akcyzowy,
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 • podatek od wydobycia niektórych kopalin,
 • podatek od niektórych instytucji finansowych,
 • podatek od nieruchomości,
 • podatek leśny,
 • podatek rolny,
 • podatek od środków transportu.

Uproszczenie wygeneruje oszczędności dla firm

Projekt ustawy powinien przyczynić się do wygenerowania oszczędności po stronie firm w związku z rozliczaniem podatków (spadek kosztów compliance). Ujednolicenie terminów podatkowych to jednoznaczne uproszczenie przepisów w 15 różnych ustawach podatkowych.

Ponadto, w wyniku zmian, firmy otrzymają więcej czasu na rozliczenie podatków, a więc odpowiednio więcej czasu na zebranie dokumentacji koniecznej do rozliczenia podatków. W praktyce, w wielu przypadkach może to oznaczać dalszy spadek kosztów compliance, np. w związku z uniknięciem konieczności składania korekt deklaracji podatkowych pierwotnie złożonych na podstawie niekompletnej dokumentacji podatkowej (w celu zachowania terminu podatkowego). Sytuacja ta jest korzystna również dla administracji podatkowej, która otrzyma od podatnika informację podatkową lepszej jakości.

Przesunięcie terminów podatkowych na koniec miesiąca powinno w końcu pozytywnie wpłynąć na płynność finansową firm (cash flow).

Stanowisko Narodowego Banku Polskiego

W ocenie NBP zmiany te mogą jednak również wiązać się z negatywnymi konsekwencjami dla firm, ze względu na kumulację płatności oraz prac nad przygotowaniem dokumentów rozliczeniowych w jednym terminie. Ewentualne wejście w życie powyższej zmiany znacząco utrudniłoby wykonywanie budżetu państwa w końcu roku.

Grudzień jest jednym z miesięcy, w którym zwyczajowo odnotowuje się najwyższe kwoty wydatków w ciągu roku (w tym majątkowych). Koncentracja wpływów budżetowych w ostatnim dniu tego miesiąca utrudniłaby tym samym ocenę spełnienia zapisów ustawy budżetowej w odniesieniu do limitu deficytu budżetu. Ponadto pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z ustawą – Ordynacja podatkowa, gdy termin zapłaty zobowiązania podatkowego przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin ten przesuwa się na najbliższy dzień roboczy. Jeśli taka sytuacja wystąpiłaby w grudniu (np. grudzień 2017 r.) wówczas dochody podatkowe budżetu państwa zostałyby zarejestrowane dopiero na początku stycznia. Mając na względzie powyższe wskazane byłoby ustalenie przez projektodawcę innego jednolitego terminu składania deklaracji i rozliczania podatków i składek, wcześniejszego niż koniec miesiąca.

Opinia Krajowej Izby Gospodarczej

Krajowa Izba Gospodarcza pozytywnie opiniuje projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Propozycja polegająca na unifikacji terminów dotyczących zapłaty danin publicznoprawnych jest bardzo korzystna dla przedsiębiorców, w szczególności prowadzących działalność w mniejszym zakresie albo podmiotom, które zamierzają rozszerzyć działalność.

W uzasadnieniu do projektu słusznie podkreślono, że terminy wpłat związane z każdym z podatków są odmienne, co istotnie komplikuje prowadzenie działalności. Wskazanie jednego dnia – ostatecznego terminu, do którego mają być zapłacone daniny z konkretnego okresu rozliczeniowego niewątpliwie uprości system podatkowy, nie powodując przy tym realnych uszczupleń wpływów do budżetu – przesunięcia w stosunku do obecnych regulacji w większości przypadków będą nie dłuższe niż 2 tygodnie. Największe skutki propozycja wywoła w podatku akcyzowym, gdzie odroczenia będą najdłuższe.

Należy przy tym wskazać, że zaproponowany termin płatności – ostatni dzień miesiąca następującego po okresie podatkowym, w którym powstaje zobowiązanie – nie oznacza, że nastąpi skumulowanie płatności i obowiązków dokumentacyjnych u przedsiębiorcy z tytułu zapłaty różnych podatków. Jest to najpóźniejszy moment zapłaty podatku, zatem przedsiębiorcy będą mieli większe możliwości elastycznego planowania pracy związanej z rozliczaniem danin.

Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z naszym biurem w Twojej okolicy lub wyślij zapytanie o naszą ofertę.

solidna firma rewit

firma-towarzystwa-biznesowe-cz

DZIĘKUJEMY ZA ZAINTERESOWANIE USŁUGAMI NASZEJ FIRMY. WYPEŁNIJ KARTĘ KLIENTA I PRZEŚLIJ NA NASZ ADRES. Z PRZYJEMNOŚCIĄ PRZEDSTAWIMY NASZĄ OFERTĘ WSPÓŁPRACY.