fbpx

Nowa ulga podatkowa na B+R – jak z niej skorzystać?

Wszyscy przedsiębiorcy narzekają na zbyt duże podatki i szukają sposobów na ich obniżenie. Taką możliwość daje im istniejąca ulga na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R).

Ulga ta umożliwia odliczenie od podstawy opodatkowania (dochodu) kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową. Przedsiębiorcom pozwala ona na ujęcie kosztów związanych z tą działalnością dwukrotnie: raz poprzez ujęcie w kosztach uzyskania przychodu, a drugi raz poprzez odliczenie od dochodu.

Oczywiście aby móc skorzystać z ulgi na działalność badawczo-rozwojową trzeba spełnić warunki, które zostały wskazane w ustawach o podatkach dochodowych[1].

Przede wszystkim trzeba ponosić koszty na działalność badawczo-rozwojową, czyli działalność twórczą obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań (w ustawach o podatkach dochodowych doprecyzowano także pojęcia badań naukowych i prac rozwojowych[2]).

Ustawowa definicja prac badawczo-rozwojowych jest na tyle szeroka, że takich działań może się w swojej działalności doszukać każdy przedsiębiorca. Ważny jest też fakt, że od przedsiębiorców podejmujących tego typu działalność nie wymaga się osiągnięcia pozytywnego wyniku, wystarczające jest samo prowadzenie prac badawczo-rozwojowych. Należy jednak pamiętać, że ta działalność musi być prowadzona przez przedsiębiorcę w sposób systematyczny, nie może być to działalność prowadzona ad hoc.

Przedsiębiorca chcący skorzystać z ulgi na działalność badawczo-rozwojową  powinien dokonać alokacji kosztów dotyczących prac badawczo-rozwojowych, ponieważ odliczeniu od podstawy opodatkowania podlegają tylko koszty ściśle określone tzw. koszty kwalifikowane.  Chodzi tu o takie koszty jak:

  • należności ze stosunku pracy (stosunków pokrewnych) oraz składki z tytułu tych należności określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, finansowane przez płatnika, jeżeli te należności i składki dotyczą pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej,
  • nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową,
  • odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej,
  • ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej,
  • zaliczane do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne dokonywane w danym roku podatkowym od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością,
  • koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru użytkowego ponoszone przez podatników z sektora MŚP (od 1 stycznia 2017r.[3]).

Należałoby przesunąć pracowników z dotychczas zajmowanych stanowisk do pracy badawczo-rozwojowej. Korzystnie byłoby także alokować do prac badawczo-rozwojowych jak największą ilość środków trwałych.

Przedsiębiorcy muszą mieć na uwadze, że koszty kwalifikowane nie mogą być odliczane, jeżeli zostały im zwrócone w jakiejkolwiek formie oraz pamiętać o  tym, że odliczeniem nie mogą objąć pełnej kwoty poniesionych kosztów kwalifikowanych. Kwota odliczenia jest limitowana – od 1 stycznia 2017 roku – limity te wynoszą:

MŚP Duże przedsiębiorstwa
Wynagrodzenia i składki finansowane przez pracodawców 50% 50%
Pozostałe wydatki 50% 30%

Jeśli przedsiębiorcy chcieliby skorzystać z tej ulgi to muszą wiedzieć, że ustawodawca wymaga także wyodrębnienia kosztów tej działalności w ewidencji księgowej prowadzonej na potrzeby rozliczenia podatku dochodowego.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym zostały poniesione wydatki. Może zdarzyć się tak, że przedsiębiorca nie może odliczyć poniesionych wydatków z uwagi na zbyt niskie dochody – w takiej sytuacji odliczenia (w całości lub w pozostałej części) może też dokonać w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych. Przepisy o sześcioletnim odliczeniu nie będą mieć zastosowania do przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą (z pewnymi ograniczeniami), ci przedsiębiorcy będą mieli prawo do zwrotu kwoty odpowiadającej iloczynowi nieodliczonej kwoty kosztów kwalifikowanych oraz stawki podatku (od 1 stycznia 2017r.)

Zatem aby skorzystać z ulgi podatkowej na B+R przedsiębiorca powinien systematycznie prowadzić działalność badawczo-rozwojową, dokonać alokacji pracowników jak i środków trwałych do tej działalności oraz wyodrębnić związane z tą działalnością koszty w ewidencji księgowej. Potem pozostanie mu już tylko  czekać na korzyści jakie daje ta ulga przedsiębiorcom – widoczne w odliczeniu od dochodu w składanym zeznaniu za rok podatkowy.

[1] Art. 18 d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992r. (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1888) zwaną dalej ustawą o CIT  oraz art. 26e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. 2012, poz. 361) zwaną dalej ustawą o PIT

[2] art. 4a pkt 27 i 28  ustawy o CIT oraz art. 5a pkt 39 i 40 ustawy o PIT

[3]Na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2016, poz. 1933)

mokan
Monika Kanczkowska
Doradca podatkowy - nr wpisu 12 843
Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z naszym biurem w Twojej okolicy lub wyślij zapytanie o naszą ofertę.

solidna firma rewit

firma-towarzystwa-biznesowe-cz

DZIĘKUJEMY ZA ZAINTERESOWANIE USŁUGAMI NASZEJ FIRMY. WYPEŁNIJ KARTĘ KLIENTA I PRZEŚLIJ NA NASZ ADRES. Z PRZYJEMNOŚCIĄ PRZEDSTAWIMY NASZĄ OFERTĘ WSPÓŁPRACY.