fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Nowe obowiązki zgłaszania umów o dzieło od 01.01.2021 r.

Od stycznia 2021 na przedsiębiorcach będzie ciążyć nowy obowiązek dotyczący zgłaszania do ZUS zawartych umów o dzieło. Czy możemy się przygotować do zmian?

Umowa o dzieło – co się zmieni w 2021 roku?

Umowa o dzieło zawarta z osobami, które w danym zakładzie pracy nie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, nie jest zgłaszana do ZUS ani nie są odprowadzane od niej składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Ta sytuacja ma się zmienić, gdyż począwszy od 1 stycznia 2021 roku zaczną obowiązywać zmiany wprowadzone ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie „ustawy o COVID-19”. Od momentu wejścia w życie nowych przepisów, płatnik składek lub osoba fizyczna będzie zobowiązany do przekazania informacji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o każdej zawartej umowie o dzieło. Wyjątek od tej reguły występuje w dwóch przypadkach:

 – jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą płatnik składek nie pozostaje w stosunku pracy,

 – jeżeli w ramach takiej umowy osoba nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o dzieło. Przekazane informacje będą ewidencjonowane na koncie płatnika składek.

Jak należy poinformować ZUS o zawartej umowie o dzieło?

Zgodnie z obowiązującym od stycznia 2021 roku art. 49 ustęp 2 punkt 9) ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w drodze rozporządzenia, określa wzory informacji o zawartych umowach o dzieło. Obecnie rozporządzenie to jest w fazie projektu. Przewiduje on wprowadzenie nowego dokumentu ubezpieczeniowego – ZUS RUD, który służyć będzie do zgłaszania umowy o dzieło do ZUS.

Czemu mają służyć zmiany?

Zgodnie z oficjalnym stanowiskiem zmiany te:

 – mają służyć celom analityczno-statystycznym,

 – mają usprawnić proces wypłat świadczeń w ramach tarczy antykryzysowej,

– mają umożliwić ZUS weryfikowanie istnienia obowiązku ubezpieczeń społecznych osób wykonujących umowy o dzieło.

Nieoficjalnie zaś mówi się o zamiarze oskładkowania wszystkich umów cywilnoprawnych, w tym umów o dzieło. Zmiana taka oznaczałaby wzrost kosztów dla wielu przedsiębiorców.

Jak przygotować się do nadchodzących obowiązków?

Po pierwsze należy się spodziewać kontroli ZUS u płatników składek zawierających umowy o dzieło.

Po drugie warto zweryfikować zasadność zawierania umów o dzieło – czy ich treść i prace zlecane w ich ramach są faktycznie charakterystyczna dla tego typu umów. Należy mieć na uwadze potencjalne ryzyko ich przekwalifikowania na umowę zlecenia lub o pracę. W przypadku takiej reklasyfikacji przedsiębiorca musi liczyć się z powstaniem zaległości z tytułu składek i odsetek za zwłokę.

Autor:

Anna Niegowska-Warowna

Kierownik Działu Kadr i Płac

Zapraszam do kontaktu

Katarzyna Ochnicka
Dyrektor Zarządzający, Prezes Zarządu REWIT Outsourcing Sp. z o.o.
+48 505 223 074

Ostatnie artykuły z bloga

Ostateczna wersja przepisów o pracy zdalnej

Lada moment praca zdalna zostanie wprowadzona na stałe. Jak wygląda najnowszy projekt? Kiedy spodziewać się zmian i w końcu, jak się na nie przygotować?

Udział biegłego rewidenta w inwentaryzacji zapasów

Jaką rolę pełni biegły rewident podczas inwentaryzacji? Jakie musi spełnić wymogi? Jakie procedury musi wykonać, gdy nie może wziąć udziału w spisie?

Szklany sufit – fakty i mity

Wymyślona bariera czy faktyczna dyskryminacja ze względu na płeć? Ile kobiet w Polsce piastuje wysokie stanowiska? Dlaczego szklane sufity trudno przebić?