Trzymamy rękę na pulsie


Nowelizacja ustaw o PIT, CIT, VAT i Ordynacji podatkowej, by dochodziło do mniejszej liczby sporów na linii podatnik-organ podatkowy – czekają nas zmiany?

Jakie zmiany wprowadzi nowelizacja ustaw podatkowych ?

Chcąc wyjść naprzeciw podatnikom, 06.05.2020 Sejm uchwalił nowelizację ustaw o PIT, CIT, VAT i Ordynacji podatkowej. Rząd deklaruje, że nowe przepisy ułatwią podatnikom wywiązywanie się z obowiązków, by dochodziło do mniejszej liczby sporów na linii podatnik-organ podatkowy.

Istotną zmianą w opublikowanym projekcie nowelizacji CIT i VAT to zwolnienie z obowiązku sprawdzania rachunku na białej liście. Obecnie wpłaty dokonane na rachunek spoza listy, jeśli były wyższe niż 15 000 zł, nie mogą być kosztem uzyskania przychodów. Po planowanych zmianach, gdy płacimy stosując podzieloną płatność (tzw. split payment), kwoty wpłacone na rachunek spoza listy będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Projekt nowelizacji przewiduje że zwolnienie z sankcji w PIT i CIT będzie można stosować wstecznie, tj. do płatności dokonanych od 1 stycznia 2020 r.

Projekt umożliwi również niestosowanie przepisów dotyczących odpowiedzialności solidarnej w przypadku dokonania przez podatników płatności na rachunki niezamieszczone w wykazie podatników VAT, a na rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej:

 a) służący do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez ten bank lub tę kasę wierzytelności pieniężnych, lub

 b) wykorzystywany przez ten bank lub tę kasę do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy, lub

 c) prowadzony przez ten bank lub tę kasę w ramach gospodarki własnej, niebędący rachunkiem rozliczeniowym – jeżeli odpowiednio bank, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa lub podmiot będący wystawcą faktury, wraz z informacją o numerze rachunku do zapłaty, przekazali podatnikowi informację, że rachunek wskazany do zapłaty jest rachunkiem, o którym mowa w lit. a, b lub c.

Odpowiedzialność solidarna zostanie także wyłączona jeżeli płatność zostanie dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług, lub wynika z faktury dokumentującej czynności z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia    towarów, importu towarów, importu usług lub dostawy towarów rozliczanej przez nabywcę.

  Dodatkowo termin na złożenie zawiadomienia o wpłacie należności na rachunek bankowy inny niż w wykazie podatników VAT – ZAW-NR- ma zostać wydłużony z 3 do 7 dni. W okresie epidemii termin ten wynosi 14 dni. Zmianie ulegnie również organ, do którego zawiadomienie ma zostać złożone. Obecnie zawiadomienie należy składać do Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla wystawcy faktury, po nowelizacji ustawy ma to być Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwego dla podatnika, który dokonał zapłaty. Zawiadomienie o wpłacie na rachunek spoza białej listy wystarczy zgłosić raz niezależnie od liczby przelewów.

Omówione zmiany to tylko kilka z tych które przygotował dla nas rząd. Projekt nowelizacji ustawy został przyjęty przez Sejm i przekazany do rozpatrzenia przez Senat. Według planu nowe postanowienia mają wejść w życie 1 lipca.

Zapraszamy do kontaktu:

Nina Ciszkowska

Asystent w Dziale Podatkowym

nina.ciszkowska@rewit.pl

Ostatnie artykuły z bloga

Tarcza antykryzysowa 4.0 – Jakie czekają nas zmiany ?

W najnowszej tarczy antykryzysowej, główne rozwiązania miały obejmować dotacje do kredytów oraz sposoby ochrony polskich przedsiębiorców przed przejęciem przez zagraniczny kapitał. Jednak w projekcie ustawy znajdziemy również wiele innych istotnych…

50% kosztów uzyskania przychodów w branży IT – jakie warunki trzeba spełnić aby móc skorzystać?

Art. 22 ust 9b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  wskazuje wybrane kategorie działalności twórczej w których mamy możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów. Wśród nich są m.in.działalność twórcza…

Chcesz spokoju, szykuj się na kryzys – wywiad z prezesem Piotrem Witkiem w Pulsie Biznesu

W najnowszym wydaniu Puls Biznesu mogą Państwo przeczytać wywiad z prezesem Piotrem Witkiem. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.