Trzymamy rękę na pulsie


Od 1 lipca 2020r. WIS – Wiążąca Informacja Stawkowa chroni podatników.

Decyzja jaką jest Wiążąca Informacja Stawkowa chroni podatników w zakresie właściwego zidentyfikowania
stawki VAT na dany towar lub usługę. Od 1 lipca 2020r. organy podatkowe nie mogą kwestionować stawki VAT,
jeżeli będzie ona ustalona na podstawie WIS.

Co istotne to fakt, że wniosek o wydanie WIS może dotyczyć także wydania decyzji w sprawie transakcji, których
przedmiotem są towary oraz usługi wymienione w załączniku nr 15 ustawy o VAT, objęte obligatoryjnym MPP, a
także w sprawie towarów, którymi obrót uniemożliwia zastosowanie zwolnienia podmiotowego wymienionych
w załączniku nr 12 ustawy o VAT. W przypadku tych regulacji ważnym jest ustalenie właściwej klasyfikacji
towarów według CN albo usług według PKWiU.

W przypadku wniosku o WIS Wnioskodawcą może być nie tylko podatnik posiadający NIP, ale i inny podmiot,
który dokonuje lub zamierza dokonywać dostaw towarów, importu towarów, WNT lub świadczenia usług oraz
podmiot zamawiający w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie mającym wpływ na sposób
obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym.

Ważnym jest by wniosek zawierał szczegółowy opis towaru albo usługi będących przedmiotem wniosku,
umożliwiający organowi zidentyfikowanie towaru lub usługi zgodnie z CN albo PKWiU, a także wskazanie
klasyfikacji, według której mają być klasyfikowane towar lub usługa (Nomenklatura Scalona czy Polska
Klasyfikacja Wyrobów i Usług czy Polska Klasyfikacja Obiektów Budowalnych).

Do wniosku mogą być dołączane dokumenty by ułatwić Dyrektorowi KIS dokonanie właściwej klasyfikacji (np.
fotografie, plany, instrukcje, receptury, atesty, informacje od producenta).

Opłata za wniosek wynosi 40 zł. Przy czym jeżeli wniosek dotyczy świadczenia kompleksowego, to wówczas
powyższa kwota mnożona jest przez liczbę towarów oraz usług składających się na to świadczenie. Druk wniosku
o wydanie WIS został zidentyfikowany pod symbolem WIS-W i obowiązuje już od 1 listopada 2019r. WIS powinna
zostać wydana bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

WIS zawiera opis towaru lub usługi będących przedmiotem wniosku, klasyfikację tego towaru według CN albo
PKOB lub usługi według PKWiU 2015, a także właściwą stawkę VAT. WIS gwarantuje podatnikowi, że organ
podatkowy w toku kontroli, czy postępowania podatkowego, nie będzie mógł naliczyć odsetek za zwłokę,
zastosować postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, zakwestionować
zastosowanej przez podatnika stawki VAT w oparciu o WIS, czy zobowiązać podatnika do zapłaty podatku.

Zapraszam do kontaktu:

Monika Kanczkowska

monika.kanczkowska@rewit.pl

Ostatnie artykuły z bloga

Nawet 90% dofinansowania z ZUS na inwestycje poprawiające warunki pracy i BHP.

22 lipca 2020 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił kolejną edycję naboru wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i doradczych, prowadzonych przez płatników składek a których celem jest: poprawa bezpieczeństwa i higieny…

Uproszczenia dla jednostek nieprzekraczających limitów jednostki małej

Przedsiębiorcy często zastanawiają się, czy wymienione w ustawie o rachunkowości zasady należy stosować w sposób pełny. Czy prawo do uproszczeń mają tylko jednostki mikro i małe? Ustawodawca przewidział szereg ułatwień,…

Ulga IP BOX czym jest i na czym polega?

Ulga IP BOX została wprowadzona w Polsce z początkiem 2019 roku.  Rozwiązanie ma służyć zwiększeniu atrakcyjności prowadzenia w Polsce działalności badawczo-rozwojowej. Jest  to zachęta podatkowa dla inwestujących w innowacje i…