fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Od 1 września 2019 r. faktura do paragonu tylko z NIP-em nabywcy

Rada Ministrów pracuje nad projektem ustawy, zgodnie z którym Przedsiębiorca będzie mógł wystawić fakturę na podstawie paragonu fiskalnego tylko wtedy, gdy paragon będzie zawierał NIP nabywcy.

Do art. 106b ustawy o VAT proponuje się dodanie ust. 5 zgodnie, z którym:

W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym, fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

Oczywiście w projekcie przewidziano także kary za naruszenie powyższego obowiązku – jeżeli faktura zostanie wystawiona z naruszeniem powyższego obowiązku Przedsiębiorcy zostanie ustalone dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze.

Mówi o tym dodany w projekcie art. 106b ust. 6 ustawy o VAT:

W przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę z naruszeniem ust. 5, organ podatkowy ustala temu podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.

W ten sam sposób ma zostać ukarany nabywca jeżeli ujął w ewidencji sprzedaż potwierdzoną paragonem, który nie zawiera jego numeru NIP – mianowicie zgodnie z dodanym do art. 109 ustępem 3a w ustawie o VAT:

W przypadku ujęcia w ewidencji przez podatnika, o którym mowa w ust. 3, wystawionej dla niego faktury dotyczącej sprzedaży potwierdzonej paragonem, który nie zawiera numeru, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku, organ podatkowy ustala temu podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.

Na ten moment prace nad projektem trwają – projekt jest procedowany przez Radę Ministrów – można go przeczytać tutaj:

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Zgodnie z projektem – powyższe przepisy mają wejść w życie 1 września 2019 r.

W przypadku gdybyście Państwo chcieli uzyskać więcej informacji zapraszam do kontaktu:

Ostatnie artykuły z bloga

Praca zdalna – będą zmiany w Kodeksie pracy

Pandemia COVID-19 spowodowała lawinowe przejście pracowników na pracę zdalną, która w Kodeksie Pracy nie jest uregulowana. Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy?

Reguły Incoterms a podatek VAT – zastosowanie w księgowości

Reguły Incoterms pomagają w ustaleniu momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT. Jak z nich korzystać w księgowości i praktycznie je stosować?

Obowiązek informowania o strategii podatkowej – wyzwanie 2021

Przygotowanie i upublicznienie informacji o realizowanej strategii podatkowej to jedno z wyzwań przedsiębiorców w 2021 r. Na co zwrócić uwagę, o czym pamiętać?