fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Samochód osobowy w firmie. Leasing. Amortyzacja. Wydatki eksploatacyjne – zmiany podatkowe w rozliczeniu kosztów 2019

Rok 2019 niesie szereg zmian w kwestii rozliczenia wydatków związanych z zakupem czy leasingiem samochodów osobowych w firmie jak również wydatków eksploatacyjnych dotyczących pojazdów.

Jednak przepisy, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019r. budzą szereg wątpliwości. Ich coraz liczniejsze interpretacje rodzą pytania co do sposobu i prawidłowego ujęcia w kosztach, na które brak jednoznacznych odpowiedzi. Postanowiliśmy przybliżyć zakres wprowadzonych zmian oraz wskazać jaki wpływ będą miały na rozliczenia podatkowe.

Od nowego roku zmiany dotyczą trzech zasadniczych kwestii:

  • Limitu ujęcia w kosztach uzyskania przychodu wydatków na nabycie samochodu osobowego.
  • Ograniczenie możliwości ujmowania wydatków eksploatacyjnych w kosztach uzyskania przychodu dla samochodów firmowych wykorzystywanych służbowo i prywatnie.
  • Limitu dla samochodów prywatnych nie wpisanych do ewidencji środków trwałych.

Zmiana limitu ujęcia w kosztach uzyskania przychodu wydatków na nabycie samochodu osobowego.

Za sprawą zapisu art. 23 ust. 1 pkt 4 w ustawie PIT/ art. 16 ust. 1 w ustawie CIT „nie uważa się za koszty uzyskania przychodów dotyczących danego samochodu osobowego: (…)
4) odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonanych według zasad określonych w art. 22a-22o, w części ustalonej od kwoty wartości samochodu przewyższającego kwotę:

  • 225 000zł – w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym w rozumieniu art.2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DZ.U. poz. 317 i 1356)
  • 150 000 w przypadku pozostałych samochodów osobowych.

Limit 150 000 zł zastąpił dotychczasowy limit 20 000 EUR. Limit ten dotyczył jedynie ujęcia w kosztach odpisów amortyzacyjnych, a od tego roku obejmuje również raty leasingowe leasingu operacyjnego. Raty leasingowe dotyczące umów zawartych do 31.12.2018r. rozliczane są wg starych zasad,
ale jedynie w przypadku gdy umowa ta pozostanie niezmieniona. Jakikolwiek aneks do zawartej umowy leasingowej powoduje rozliczenie rat leasingowych wg zasad obowiązujących od 01.01.2019r.

Należy tu zwrócić uwagę, że limit ten dotyczy części kapitałowej umowy, natomiast część odsetkowa traktowana jest jako koszt eksploatacyjny używanego pojazdu (limity i zmiany zostały opisane w dalszej części).
Ponadto limit ten jest stosowany osobno do rat leasingowych i do wartości wykupu samochodu.

Zmiana ta bardzo niekorzystnie wpływa na rozliczenie podatkowe w przypadku zakupu samochodu osobowego powyżej wartości 150 000 zł i sprzedaży w krótkim okresie czasu. Przychodem podatkowym wówczas jest wartość sprzedaży netto samochodu, a kosztem niezamortyzowana część ŚT do wysokości limitu.

Przykład:
Zakupiono samochód o wartości 300 000 zł (netto + 50% VAT). Po trzech miesiącach samochód został sprzedany za cenę 290 000 zł netto.
W tym wypadku w koszty podatkowe zaliczymy:
– wartość amortyzacji za trzy miesiące w 50% (udział 150 000 zł limitu do 300 000 zł poniesionych kosztów),
– wartość nieumorzoną ŚT na dzień zbycia do limitu 150 000 zł. Przy czym limit dotyczy zarówno ujęcia w kosztach wartości umorzenia ŚT jak również wartości niezamortyzowanej na dzień sprzedaży.
Przychód podatkowy będzie stanowiła kwota 290 000 zł. 

Ograniczenie możliwości ujmowania wydatków eksploatacyjnych w kosztach uzyskania przychodu dla samochodów firmowych wykorzystywanych służbowo i prywatnie.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 46a ustawy o PIT: „Nie uważa się za koszty uzyskania przychodu…25% poniesionych wydatków, z zastrzeżeniem pkt 36, z tytułu kosztów używania samochodu osobowego, innego niż określony w pkt 46, na potrzeby prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej – jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika”.

Wydatki eksploatacyjne to np. wydatki na zakup paliwa, naprawę i przeglądy samochodu, opłaty za autostradę czy parking.
Od 01.01.2019r. jeżeli samochód osobowy jest używany w tak zwanym cyklu mieszanym tj. zarówno do celów służbowych jak i prywatnych do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć jedynie 75% poniesionych wydatków. Podstawą wyliczenia będzie wartość netto faktury wraz z 50% VAT który nie podlega odliczeniu.

Przykład:
Zakup paliwa do samochodu osobowego używanego w cyklu mieszanym: wartość netto: 100 zł, podatek VAT: 23 zł
VAT podlegający odliczeniu – 11,50 zł
Koszt podatkowy – 83,62 zł (75% z kwoty 111,50 zł)
Koszt NKUP – 27,88 zł (25 % z kwoty 111,50 zł) 

Jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany wyłącznie do celów służbowych, aby zaliczyć 100 % wartości wydatków eksploatacyjnych w koszty podatkowe należy sporządzać ewidencję przebiegu pojazdów (może być to ta sama ewidencja, która jest prowadzona na potrzeby odliczenia 100% podatku VAT). Należy jednak zwrócić uwagę, że w przypadku gdy Urząd Skarbowy stwierdzi, że prowadzona ewidencja jest nierzetelna to limit 75% będzie zastosowany do wszystkich poniesionych wydatków od początku użytkowania samochodu po wejściu w życie ustawy.

Limit dla samochodów prywatnych niewpisanych do ewidencji środków trwałych.

20% kosztów używania samochodu w 2019 w zamian za kilometrówkę z 2018. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy PIT:„…te wydatki i składki w wysokości 20% stanowią jednak koszty uzyskania przychodu pod warunkiem, że samochód ten jest wykorzystywany również do celów związanych z działalnością prowadzoną przez płatnika.”

W przypadku używania samochodu prywatnego do celów prowadzonej przez płatnika działalności gospodarczej (dotyczy tylko podatku PIT) nie ma już zastosowaniu ewidencja przebiegu pojazdu. Podatnik do kosztów uzyskania przychodów może zaliczyć 20% wartości wszystkich poniesionych kosztów eksploatacyjnych.

Jeżeli chcielibyście Państwo dowiedzieć się więcej na temat poruszonych zagadnień zapraszamy do kontaktu.

Kontakt

Ostatnie artykuły z bloga

Łączenie się spółek – metoda łączenia udziałów [cz.1]

Coraz częściej jako sposób rozwoju i wzrostu dotychczasowej działalności stosuje się łączenie spółek. Jak wybrać odpowiednią metodę połączenia?

Czy jest możliwy zwrot kosztów za pracę zdalną?

Rewolucja, którą wprowadził wirus SARS-CoV-2 trwa nadal. Wiele firm zdecydowało się wdrożyć pracę zdalną na stałe. Co jednak z kosztami, jakie w związku z tym ponosi pracownik?

Program „Podatnik Bezgotówkowy”

Już na początku 2022 roku przedsiębiorcy przeprowadzający transakcje płatnicze w systemie cashless będą mogli skorzystać z programu „Podatnik Bezgotówkowy”.