fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Zatrudnienie pracownika – sprawdź czy o wszystkim pamiętasz!

Kiedy już wiesz, że osoba która przeszła rekrutację będzie nowym pracownikiem musisz zadbać o formalności związane z zawarciem umowy. O czym musisz pamiętać?

Zatrudniając pracownika należy pamiętać o:

 

 • zawarciu odpowiedniej umowy o pracę
 • skierowaniu na badania lekarskie w odpowiednim terminie
 • zapoznaniu pracownika z podstawową informacją określoną na podstawie art. 29 KP
 • przeprowadzeniu szkolenia BHP
 • wysłaniu do ZUS zgłoszenia ZUS ZUA

Zawarcie odpowiedniej umowy o pracę (m: in.: na okres próbny, na czas określony, na czas nieokreślony).

Umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie. Jeśli do zawarcia umowy dochodzi w drodze ustnych ustaleń muszą być one potem przeniesione na papier i podpisane przez pracownika oraz pracodawcę. Forma pisemna wymagana jest również przy każdorazowej zmianie warunków umowy.

Umowa o pracę powinna określać warunki zatrudnienia:

 • rodzaj umówionej pracy (stanowisko, zawód, funkcja, specjalność),
 • miejsce wykonywania pracy (konkretny adres, siedziba pracodawcy, obszar lub terytorium),
 • wymiar czasu pracy (najczęściej określany ułamkowo 1/8,  ½, ¾, 1/1),
  • w przypadku zatrudnienia na część etatu konieczne jest określenie dopuszczalnej liczby godzin, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia również do dodatku jak za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • wynagrodzenia za pracę ze wskazaniem składników wynagrodzenia
  • dodatek funkcyjny,
  • dodatek stażowy,
  • dodatek za pracę w szczególnych warunkach,
  • dodatek za szczególne umiejętności,
  • premia regulaminowa),
 • termin rozpoczęcia pracy.

Badanie lekarskie

Kandydat na pracownika powinien wykonać badania wstępne przed przystąpieniem do pracy lub jako pracownik w pierwszym dniu pracy po podpisaniu umowy o pracę. W trakcie trwania stosunku pracy pracownik będzie wykonywał badania okresowe lub w razie konieczności badania kontrolne. Badania pracownicze wykonywane są na koszt pracodawcy w poradni medycyny pracy z którą pracodawca ma obowiązek zawrzeć umowę.

Podstawowa informacja określona na podstawie art. 29 Kodeksu Pracy

Informacja ta powinna być przekazana pracownikowi najpóźniej 7-go dnia od daty zawarcia umowy o pracę. Powinna określać:

 • normę dobową czasu pracy,
 • normę tygodniową czasu pracy,
 • częstotliwość wypłaty wynagrodzenia za pracę,
 • wymiar urlopu wypoczynkowego,
 • informację o okresie wypowiedzenia umowy o pracę,
 • informację o układzie zbiorowym pracy (jeśli takowy występuje).

W przypadku pracodawcy nie posiadającego regulaminu pracy dodatkowo musi zawierać informację o:

 • porze nocnej,
 • miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia, 
 • sposobie rejestracji przybycia i obecności w pracy
 • zasadach usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Wstępne szkolenie BHP

Szkolenie BHP wstępne należy przeprowadzić przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy. Szkolenie to powinno składać się z:

 • instruktażu ogólnego odnoszącego się do przepisów BHP zawartych w Kodeksie Pracy
 • instruktażu stanowiskowego polegającego na zapoznaniu się z:
  • metodami bezpiecznego wykonywania pracy,
  • zagrożeniami występującymi na danym stanowisku oraz sposobami ochrony przed nimi.

Szkolenie takie powinno być udokumentowane oświadczeniem pracownika o jego odbyciu.

ZUS ZUA

Pamiętaj, że w ciągu 7 dni od zatrudnienia pracownika masz obowiązek zgłosić go do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Autor:

Oksana Nakonieczna

Menedżer Działu Kadrowo-Płacowego

Potrzebujesz wsparcia przy przeprowadzeniu procesu rekrutacji i zatrudnienia ?

Zapraszamy do kontaktu

Ostatnie artykuły z bloga

Sprawozdanie finansowe – niezłożenie w terminie do KRS

Do kiedy należy złożyć sprawozdanie finansowe? Jakie dokumenty należy złożyć do KRS? Jakie są skutki niedochowania terminu? Kto jest odpowiedzialny?

Firma rodzinna: granice, których przekraczać nie wolno

Która granica oddzielająca firmę od rodziny jest lepsza? Ta, która istnieje w Tatrach pomiędzy Polską i Słowacją, czy raczej ta między Koreą Północną i Południową?

Pakiet VAT e-commerce

Już od 1 lipca 2021 roku nastąpią zmiany w podatku VAT związanym z elektronicznym handlem transgranicznym. Sprawdź szczegóły i przygotuj się na zmiany!