fbpx

Zmiany w prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów

W życie weszło Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

I
Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji
§ 31. 1. W razie prowadzenia księgi przy zastosowaniu technik informatycznych, warunkiem uznania ksiąg za prawidłowe jest:
1) określenie na piśmie szczegółowej instrukcji obsługi programu komputerowego, wykorzystywanego do prowadzenia ksiąg;
2) stosowanie programu komputerowego zapewniającego bezzwłoczny wgląd w treść dokonywanych zapisów oraz wydrukowanie wszystkich danych w porządku chronologicznym, zgodnie z wzorem księgi;
3) przechowywanie zapisanych danych na magnetycznych nośnikach informacji, do czasu wydruku zawartych na nich danych, w sposób chroniący przed zatarciem lub zniekształceniem tych danych albo naruszeniem ustalonych zasad ich przetwarzania.
§ 31. 1. W przypadku prowadzenia księgi w systemie teleinformatycznym warunkiem uznania księgi za prawidłową jest:1) określenie na piśmie szczegółowej instrukcji obsługi programu komputerowego wykorzystywanego do prowadzenia księgi;
2) stosowanie programu komputerowego zapewniającego bezzwłoczny wgląd w treść dokonywanych zapisów oraz umożliwiającego wydrukowanie wszystkich danych w porządku chronologicznym, zgodnie z wzorem księgi;
3) przechowywanie zapisanych danych na informatycznych nośnikach danych, w sposób chroniący je przed zniszczeniem lub zniekształceniem, naruszeniem ustalonych zasad ich przetwarzania lub ich modyfikacją w sposób nieuprawniony.”,
Komentarz: Powyższa zmiana skutkuje zwolnieniem z obowiązku wydrukowania Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów prowadzonej przy użyciu komputera. Podatnik będzie zobligowany wyłącznie do przeniesienia treść księgi na informatyczny nośnik danych zapewniający trwałość zapisu informacji.
II
Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji
§ 27. 1. Podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów, zwanego dalej “spisem z natury”, na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności. § 27. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów, zwanego dalej „spisem z natury”, na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie utraty w ciągu roku podatkowego prawa do zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym, zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności.”,
Komentarz: Nowe brzmienie § 27 ust 1 spowodowało, iż obliczanie dochodu z uwzględnieniem różnic remanentowych zostało rozszerzone na podatników, którzy w trakcie roku utracili prawo do zryczałtowanej formy opodatkowania i są oni zobowiązani prowadzić Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów.
III
Treść przepisu po nowelizacji
§ 27. 1a dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Obowiązek sporządzenia spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego nie dotyczy podatników, którzy sporządzili spis z natury na koniec poprzedniego roku podatkowego. W tym przypadku, zamiast spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego do księgi wpisuje się spis z natury sporządzony na dzień 31 grudnia poprzedniego roku podatkowego.”;Komentarz: Dodanie ust. 1a do rozporządzenia powoduje zwolnienie z obowiązku sporządzania dwóch spisów z natury tj. na dzień 31 grudnia oraz na dzień 1 stycznia następnego roku podatkowego, w przypadku podatników kontynuujących działalność gospodarczą.
IV
Dostosowanie do ulgi na działalność badawczo rozwojową
W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. nowej ulgi na działalność badawczo rozwojową (B+R), która zastąpiła dotychczasową ulgę „na nabycie nowych technologii” Zmianie uległ wzór – Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów.
„Kolumna 16 jest przeznaczona do wpisywania kosztów działalności badawczo-rozwojowej, o których mowa w art. 26e ustawy o podatku dochodowym. Po zakończeniu roku należy zsumować te koszty. W kolumnie tej należy wpisać wszystkie koszty działalności badawczo-rozwojowej, niezależnie od tego, jaka ich część będzie odliczona od podstawy opodatkowania”.Zgodnie z art. 24a ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy którzy prowadzą działalność B+R i zamierzają skorzystać z ulgi, są obowiązani w prowadzonej Księdze Przychodów i Rozchodów wyodrębnić koszty działalności B+R.
Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z naszym biurem w Twojej okolicy lub wyślij zapytanie o naszą ofertę.

solidna firma rewit

firma-towarzystwa-biznesowe-cz

DZIĘKUJEMY ZA ZAINTERESOWANIE USŁUGAMI NASZEJ FIRMY. WYPEŁNIJ KARTĘ KLIENTA I PRZEŚLIJ NA NASZ ADRES. Z PRZYJEMNOŚCIĄ PRZEDSTAWIMY NASZĄ OFERTĘ WSPÓŁPRACY.